ARACILIK SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

       20/07/2015 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin , mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri zorunlu tutulmuştur.

            Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için VUK 340 Numaralı Genel Tebliğ ekinde bulunan (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" ni düzenleyeceklerdir. Yapılan sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

           Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde 01/07/2015 günü aşağıdaki duyuruyu yapmıştır. “ Vergi Usul Kanunu 405 No'lu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile Meslek Mensupları Arasında Münferit Beyanname göndermek amacı ile yapılan ARACILIK SÖZLEŞMELERİ 01.07.2015 tarihinden itibaren tek beyanname / bildirim olarak gönderilebilir. Yapılan Sözleşmenin iptali beyanname veya bildirimin onaylanarak tahakkuk fişinin kesilmesi ile birlikte program tarafından otomatikman gerçekleştirilecektir.” Gelir İdaresi Başkanlığı daha önceki uygulamalarını sona erdirmiştir. 01/07/2015 tarihinden sonra ; Meslek mensuplarımız Defterlerini tuttukları ve danışmanlık hizmeti verdikleri müşterilerinin yıllık, üç aylık ve aylık beyannamelerinin ve bildirimlerini gönderebilmeleri için (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" düzenlemek zorundadırlar. (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" ile sadece , Basit Usule tabi mükelleflerin yıllık Gelir vergisi beyannamesinin ,yıllık GMSİ, yıllık MSi, yıllık Ücret ve yıllık Diğer kazanç ve İratların beyanı için düzenlenen beyannameler gönderilecektir. Daha önceki dönemlerde (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" ile beyanname gönderdiğiniz müşterileriniz ile (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" yapmanız gerekmektedir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi