MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK AYLIK BİLDİRGESİ BİRLEŞTİRİLDİ.

UYGULAMA 01/01/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR.
18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMESI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1) yayımlanmıştır.
Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi işlemi 01/01/2018 Tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulama; Pilot il seçilen Kırşehir’de 01/06/2017 tarihide başlayacaktır.
Uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihine kadar Aylık, 3 aylık Muhtasar Beyanname ve Aylık SGK bildirgeleri mevcut hali ile verilmeye devam edilecektir.
Meslek mensupları, 340 Seri No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" ile müşterilerinin Beyanname ve bildirimlerini gönderdikleri SIFRE ile Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihinden itibaren GIB web sayfasından e-beyanname bölümünden göndermeye devam edeceklerdir.
GIB’den yeni bir şifre almayacaklardır. Uygulamanın başlaması ile SGK tarafından işverenler verilen şifreler ise iptal edilecektir.
İŞÇİ ÇALIŞTIRAN MÜKELLEFLER 3 AYLIK "MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ" VEREMEYECEKLER
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve isçi çalıştıran mükellefler, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini AYLIK dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.
ÇALIŞANI OLMAYAN MÜKELLEFLER "MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ" 3 AYLIK VERMEYE DEVAM EDECEKLER
Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında isçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi ÜÇER AYLIK dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü aksamına kadar vermeye devam edeceklerdir.
BEYAN SÜRESI VE ÖDEME
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.
Beyannameleri eskiden olduğu gibi ilgili ayı takip eden ayin 23 günü saat 23,59 a kadar gönderecek ve hesaplanan vergi ve sigorta primleri, beyannamenin verildiği ayin 26. gününe kadar ödeyeceklerdir.
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SOSYAL GÜVENLIK KURUMU İŞYERİ SİCİL NUMARASININ EŞLEŞTİRİLMESİ 31/03/2017 TARİHİNE KADAR YAPILACAKTIR.
Genel Tebliğin Geçici 1. Madde belirtilen hükümlere göre ;
Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve ayni zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi" (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak Tebliğin yayım tarihini izleyen ayin sonuna kadar (31/03/2017) internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi